Privacyverklaring

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen  

   1. Website (hiema ook “de website"): GigaSuperStore
   2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder"): P. Heeres , wonende te Averdijk 25 ,
   3079GD Rotterdam  

Artikel 2 - Toegang tot de website  

   De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt
   worden niet gebruiken voor commerciéle, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciéle aanbiedingen en in het
   bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 - De content van de website 

   Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties
   die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt,
   zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook,
   van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafaande schriftelijke toestemming
   van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet
   worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging

Artikel 4 - Het beheer van de website 

   Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment
     1 de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
     2 alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of intemationale
       wetgeving of in strijd is met intemet-etiquette
     3 de website tijdetijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren   

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden  

   De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de
   website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is
   uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen
   onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet
   raadpleegt.